Zmiany podatkowe 2022

Polski Ład

 • 15 listopada Prezydent podpisał pakiet zmian w prawie podatkowym, określany jako Polski Ład. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.
 • Nie ulega wątpliwości, że pakiet rozwiązań będzie miał istotny wpływ na działania wszystkich przedsiębiorców w Polsce, w tym inwestorów zagranicznych.
 • Poniżej przedstawiamy kluczowe pytania, które mogą sobie Państwo stawiać w przeddzień wejścia nowych regulacji w życie. Wskazujemy zagadnienia, które szczególnie należy wziąć pod uwagę w kontekście Polskiego Ładu.
 • Pomożemy Państwu przeanalizować wpływ zmian podatkowych na Państwa firmę w każdym ze wskazanych obszarów.

Jak możemy pomóc?

VAT

 • Kilka spółek zależnych od tej samej spółki – matki może założyć grupę VAT, jeśli ich działalność będzie ze sobą powiązana. Grupa VAT jest uznawana za jednego podatnika, przez co transakcje między spółkami nie są opodatkowane, a ich rozliczenie dla VAT następuje w jednej deklaracji. Ułatwia to wzajemne rozliczenia i poprawia przepływy finansowe. Przeczytaj więcej o grupie VAT.
 • Polski Ład przewiduje możliwość opodatkowania niektórych usług zwolnionych VAT. Choć powstanie przez to podatek należny, to z drugiej strony znacząco zwiększy się kwota podatku VAT do odliczenia na bieżąco z faktur zakupowych. Korzystniejszy będzie również współczynnik struktury sprzedaży, a czasami nie będzie w ogóle stosowany. Opcja wyboru opodatkowania będzie obowiązywać przez 2 lata, po tym czasie będzie można wrócić do zwolnienia albo dalej korzystać z opodatkowania. Sprawdź korzyści z wyboru opcji.
 • Jeśli nie, to sprawdź, jaki to może mieć wpływ na termin odzyskania VAT z urzędu skarbowego.
 • Sprawdź czy przysługuje Ci możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 15 dni od złożenia deklaracji.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Michalik

Partner I Doradca podatkowy
E: tomasz.michalik@balonowarepublika.pl
T: (+48) 501 733 720

Marek Przybylski

Menedżer I Doradca podatkowy I Radca prawny
E: marek.przybylski@balonowarepublika.pl
T: (+48) 509 567 231

 • Rozlicz ulgę B+R i odlicz do 200% kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R i 100% innych kosztów kwalifikowanych.
 • Sprawdź czy możesz skorzystać z opodatkowania 5% podatkiem dochodowym i połączyć to z ulgą B+R.
 • Skorzystaj z nowej ulgi na produkcję próbną. Umożliwia ona odliczenie od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, będącego wynikiem prac B+R.
 • Ulga przysługuje od poniesienia pierwszego kosztu związanego z rozruchem do rozpoczęcia produkcji.
 • Rozliczenie następuje w roku poniesienia kosztów albo w sześciu kolejnych latach podatkowych.
 • Skorzystaj z ulgi na robotyzację, dzięki której odliczysz od dochodu do 50% wydatków poniesionych na zakup lub leasing finansowy robotów przemysłowych.
 • Ulga obowiązywać będzie przez 5 lat – od 2022 do 2026 roku.
 • Odlicz od dochodu do 1 mln zł kosztów zwiększenia sprzedaży produktów, poniesionych w danym roku.
 • Ulgą objęte będą koszty uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymogów kontrahentów, przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, czy przygotowywania dokumentacji do przetargu.
 • Skorzystaj z ulgi konsolidacyjnej, która umożliwi Ci odliczenie wydatków okołotransakcyjnych związanych z zakupem udziałów w spółce kapitałowej.
 • Ulgą objęte będą m.in. koszty obsługi prawnej, wycen, opłat notarialnych, sądowych, skarbowych, audyt czy podatki polskie i zagraniczne.

 • Skorzystaj z ulgi na emisję, aby odliczyć 150% wydatków na przygotowanie pierwszej oferty publicznej, w tym: wydatków na notariusza, opłat giełdowych, sądowych i skarbowych oraz kosztów ogłoszenia i przygotowania prospektu emisyjnego.
 • Odlicz dodatkowe 50% wydatków na obsługę prawną (do 50 tys. zł).

Ulgi

Zapraszamy do kontaktu

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@balonowarepublika.pl
T: (+48) 603 980 382

Ceny transferowe

 • Będziesz mieć mniej obowiązków związanych z opracowywaniem analiz porównawczych dla wybranych rodzajów transakcji
 • Mikro- i mali przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku analiz cen transferowych
 • Także dla transakcji „rajowych” nie będzie trzeba opracowywać analiz cen transferowych
 • Masz szansę skorzystać z nowych zwolnień w ramach Polskiego Ładu
 • Nie będziesz musiał składać odrębnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości stosowanych cen transferowych – te informacje znajdą się w ramach TP-R
 • Uwaga na zmiany zasad podpisywania formularza TP-R
 • Terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych w przypadku kontroli będą dłuższe
 • Terminy raportowania TP-R będą wydłużone o 2 miesiące (do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego)
 • Pojawi się nowe zwolnienie z przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji finansowych objętych safe harbour; sam mechanizm safe harbour także ulegnie modyfikacji
 • Zmieniony termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych to 14 dni
 • Polski Ład zniesie obowiązek sporządzania formularza ORD-U, jeśli podatnik składa TP-R
 • Także transakcje refaktury nie będą się wiązać z obowiązkami dokumentacyjnymi (po spełnieniu 5 warunków)
 • Polski Ład wprowadza nowe podejście do wypełnienia warunków
 • Już nie będzie obowiązku informowania o dokonaniu korekt w zeznaniu rocznym
 • Uwaga! Polski Ład doprecyzowuje sankcję w Kodeksie karnym skarbowym (zagrożenie najwyższą sankcją grzywny) za niesporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych, niedołączenie do niej dokumentacji grupowej lub sporządzenie dokumentacji niezgodnie ze stanem rzeczywistym
 • Dzięki tzw. porozumieniu inwestycyjnemu (nowej instytucji w ordynacji podatkowej) będziesz mógł uzyskać APA „w jednym okienku” – w pakiecie z innymi decyzjami administracji podatkowej

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@balonowarepublika.pl
T: (+48) 665 746 360

Magdalena Dymkowska

Starszy menedżer
E: magdalena.dymkowska@balonowarepublika.pl
T: (+48) 501 108 261

 • Konieczne będzie poinformowanie pracowników lub zleceniobiorców o zmianach obciążeń wynikających z Polskiego Ładu w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym o wpływie Polskiego Ładu na wynagrodzenia netto.
  Ważne jest również wsparcie działów HR / payroll w zakresie planowanych zmian w naliczaniu obciążeń podatkowych PIT i NFZ dla Twoich pracowników.
 • Twoje wynagrodzenie z tytułu powołania, inaczej niż dotychczas, będzie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Przekaż usługodawcom informacje o zmianach w sposobie obliczania składki zdrowotnej oraz zachęć do zapoznania się ze szczegółowymi regulacjami mającymi realny wpływ na wysokość ich dochodów.
 • Warto dowiedzieć się więcej o planowanej uldze, która ma zrekompensować niektórym pracownikom nieodliczalność składki zdrowotnej i będzie stosowana już na etapie poboru zaliczek przez pracodawcę.
 • Jeżeli planujesz powrót / przeprowadzkę na stałe do Polski po kilkuletnim pobycie za granicą, zapoznaj się z preferencjami podatkowymi, które mogą obniżać Twoje obciążenia podatkowe w ciągu kilka lat po przeprowadzce.
 • Dowiedz się jakie będą nowe progi podatkowe, a tym samym, dochody do jakiej wysokości będą opodatkowane 17% PIT, a które 32% PIT.
 • Zmianie ulegną kwoty przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnego używania przez pracowników samochodu służbowego do celów prywatnych.
 • Zapoznaj się z konsekwencjami podatkowymi grożącymi Twojej firmie wynikającymi z nielegalnego zatrudniania pracowników w zakresie przypisania pracodawcy przychodu za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia oraz braku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
 • Weź pod uwagę zasady opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dostępnym dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą. Planowane jest również zmniejszenie stawki ryczałtu dla niektórych usług (np. usługi medyczne, usługi IT). Dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych inaczej będzie obliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne.
  Takie rozwiązanie może okazać się korzystniejsze w świetle planowanych zmian w obciążeniach podatkowych przedsiębiorców.
 • Planowane zmiany będą miały wpływ także na rozliczenia podatkowe osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Jednocześnie karty podatkowej nie będą już mogli wybrać nowi podatnicy, a rezygnacja z tej metody rozliczenia będzie definitywna.

PIT

Zapraszamy do kontaktu

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy I Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców
E: anna.misiak@balonowarepublika.pl
T: (+48) 500 046 024

Rafał Sidorowicz

Menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@balonowarepublika.pl
T: (+48) 506 788 582

Postępowania podatkowe

 • Rozważ skorzystanie z porozumienia inwestycyjnego – to może być narzędzie, które zapewni Ci bezpieczeństwo podatkowe przy realizowaniu inwestycji.
 • Porozumienie to nowa instytucja, która pozwala określić skutki podatkowe dotyczące podejmowanej inwestycji. Różni się od funkcjonujących już interpretacji indywidualnych, dlatego uważnie przeanalizuj warunki, które trzeba spełnić, żeby podpisać porozumienie z fiskusem.
 • Uwaga! Porozumienie będzie mogło zostać wypowiedziane przez organ podatkowy w przypadku zmiany linii orzeczniczej.
 • Uwaga na zmiany terminów wszczęcia postępowania podatkowego: organ będzie uprawniony do wszczęcia postępowania w każdym czasie po kontroli podatkowej, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że może zostać wydana decyzja dotycząca unikania opodatkowania lub wtedy, gdy z takim żądaniem zwróci się Szef KAS.
 • To oznacza, że gwarancja przedawnienia prawa do wszczęcia postępowania podatkowego będzie w praktyce iluzoryczna.
 • Sprawdź, jak możesz się bronić przed spóźnionym wszczęciem postępowania przez organ.
 • Uwaga na zmianę właściwości miejscowej organów podatkowych w przypadku uzasadnionego podejrzenia unikania opodatkowania.
 • W sytuacji możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania będą obowiązywać zmienione zasady zwrotu nadpłat podatku.
 • Zmienią się także zasady wydawania opinii zabezpieczających i decyzji określających warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania.
 • Polski Ład wprowadza nową formę egzekucji zaległości podatkowych – tymczasowe zajęcie ruchomości.
 • W toku kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze będą mogli zająć Twoje ruchomości w przypadku stwierdzenia, że prowadzona jest egzekucja administracyjna dotycząca zaległości powyżej 10 000 zł.
 • Zajęcie może zostać dokonane maksymalnie na 96 godzin. W tym czasie konieczne jest zweryfikowanie zaległości i zatwierdzenie zajęcia.
 • Sprawdź, czy możesz zaskarżyć działania organów w tym zakresie.
 • Funkcjonariusze administracji skarbowej będą mogli dokonywać zakupów towarów i usług, aby sprawdzić, czy podatnicy ewidencjonują sprzedaż w kasie fiskalnej i wydają paragony fiskalne kupującym.
 • Upewnij się, jakie prawa przysługują Ci jako sprawdzanemu.

Zapraszamy do kontaktu

Jakub Warnieło

Menedżer | Doradca podatkowy
E: jakub.warnielo@balonowarepublika.pl
T: (+48) 504 399 973

 • Od 1 stycznia 2023 r. będziesz zobowiązany przesyłać je urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego
 • Jeżeli jesteś podatnikiem PIT, obowiązek ten będzie istnieć również w trakcie roku podatkowego, w terminie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
 • Od 1 stycznia 2022 r. w przypadku przekształceń i przejęć z udziałem spółek osobowych w każdym przypadku będziesz zobowiązany do zamknięcia ksiąg w spółce przekształcanej lub przejmowanej
 • Pilnuj ewidencji. Od 1 stycznia 2022 r. i „na czarno” będzie skutkować dodatkowym przychodem podatkowym dla pracodawcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • W takim przypadku pracodawca będzie zobowiązany również do zapłaty zaległego podatku oraz składek ZUS od takiego pracownika. Zaległe opłaty nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.
 • Prawo spółek nieruchomościowych do dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych ma być ograniczone. Odpisy amortyzacyjne od budynków niemieszkalnych nie będą mogły być wyższe niż odpisy dokonywane dla celów rachunkowych. Wątpliwości pozostają w odniesieniu do nieruchomości stanowiących
 • Poza tym amortyzacji mają w ogóle nie podlegać budynki / lokale mieszkalne. 
 • Od 1 stycznia 2022 r. w przypadku przekształceń i przejęć z udziałem spółek osobowych w każdym przypadku będziesz zobowiązany do zamknięcia ksiąg w spółce przekształcanej lub przejmowanej.
 • Neutralność podatkowa połączeń, podziałów i wymiany udziałów może zostać uzależniona od spełnienia dodatkowych warunków, a w praktyce ograniczona. Ustawa nie przewiduje przepisów przejściowych, poza niewielkim wyjątkiem.
 • Jeżeli polska spółka będzie przejęta przez spółkę zagraniczną, to należy starannie rozważyć konsekwencje, ponieważ może wystąpić opodatkowanie w Polsce, m.in. w przypadku dokonywania wielu reorganizacji dotyczących tych samych spółek lub też wyceny składników majątku wg wartości rynkowej po stronie podmiotu przejmującego.
 • Uwaga na wyceny! Wymiana udziałów nie będzie zwolniona z podatku w przypadku, gdy wartość emisyjna udziałów otrzymanych w zamian za aport będzie wyższa niż wartość rynkowa wnoszonych udziałów.
 • Do katalogu przychodów został dodany przychód z otrzymania środków pieniężnych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną.
 • Rozważ zastosowanie tzw. „CIT estońskiego”; główne korzyści z tego modelu opodatkowania to:
  • odroczenie momentu zapłaty podatku (4 lub nawet więcej lat)
  • relatywnie niska stawka łącznego podatku CIT i PIT (aktualnie 20%, 25% lub 30%).
 • Od przyszłego roku stawki te mają być jeszcze bardziej atrakcyjne, bo aktualnie obowiązujący warunek dotyczący tzw. nakładów inwestycyjnych zostanie zniesiony.
 • „CIT estoński” jest możliwy dla podmiotów z każdej branży. Pamiętaj jednak, że tzw. przychody finansowe podatnika rozliczającego się w tym modelu nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów ogółem.
 • Uwaga! Przepisy dotyczące „CIT estońskiego” są skomplikowane, a w niektórych aspektach nieprecyzyjne. Dlatego przed wdrożeniem tego modelu opodatkowania dokładnie przeanalizuj, które regulacje mają zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.
 • Polski Ład przewiduje zaostrzenie zasad dotyczących CFC. Warto zwrócić szczególną uwagę na radykalne rozszerzenie definicji CFC.
 • Przeanalizuj, czy obejmie Cię nowy podatek od przerzuconych dochodów. Przerzucone dochody obejmą koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych i licencji poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, które stanowią należność tego podmiotu. Przepis miałby zastosowanie, jeżeli:
  • podmiot powiązany faktycznie zapłaci od tego świadczenia o 25% mniej podatku niż wyniósłby podatek ustalony wg stawki 19%,
  • wypłaci uzyskane świadczenia (np. jako dywidendę) lub ujmie jako koszt w jakiejkolwiek formie i
  • będą one stanowiły co najmniej 50% jego przychodów.
 • Zasadę stosuje się, jeżeli suma kosztów z poszczególnych tytułów (w tym również poniesionych na rzecz podmiotów niepowiązanych) wyniesie co najmniej 3% kosztów uzyskania przychodów podatnika.
 • Projekt przewiduje możliwość pomniejszenia kwoty podatku w związku z pobranym podatkiem u źródła oraz zastosowanym limitem z art. 15c i 15e, a także wyjątek dla płatności na rzecz spółek – rezydentów państw UE i EOG – które prowadzą w tych państwach istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
 • Może się okazać, że zapłacisz nowy podatek – minimalny podatek dochodowy od osób prawnych.

 • Ma dotyczyć spółek i podatkowych grup kapitałowych, które w trakcie roku podatkowego:

  • poniosły stratę z innego źródła dochodu niż zyski kapitałowe,

  • miały wskaźnik zysku do przychodów (pochodzących ze źródła innego niż zyski kapitałowe) nie większy niż 1 procent.

 • Minimalny podatek dochodowy wyniesie 10% podstawy opodatkowania, która jest ustalana jako suma (i) kosztów finansowania dłużnego, (ii) kosztów niektórych usług niematerialnych i prawnych świadczonych przez podmioty powiązane, (iii) 4% przychodów podlegających opodatkowaniu.

 • Kwota minimalnego podatku dochodowego zapłaconego za dany rok będzie podlegać odliczeniu od podatku ustalonego zgodnie z Artykułem 19 (zwykłe zobowiązanie CIT) w okresie trzech lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik zapłacił minimalny podatek dochodowy.

 • W mediach często mówi się o „podatku od dużych korporacji”, lecz będą go musieli uiszczać również mali i średni przedsiębiorcy – Polski Ład nie przewiduje żadnego kryterium przychodowego, sumy bilansowej czy zatrudnienia.

 • Sprawdź, jaki wpływ na Twoją sytuację będą miały planowane zmiany w zakresie procedury podatku u źródła (WHT).
 • Polski Ład przewiduje możliwość uzyskania specjalnej opinii chroniącej przed koniecznością stosowania „reżimu zwrotu” dla płatności powyżej 2 mln PLN już nie tylko w odniesieniu do zwolnień na podstawie dyrektyw wspólnotowych, ale także w odniesieniu do stawek wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Nowy reżim zwrotu podatku dla płatności powyżej 2 mln zł rocznie (zamiast wcześniejszego bezpośredniego zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnień z dyrektyw) będzie mieć zastosowanie do tzw. płatności pasywnych na rzecz podmiotów powiązanych. Oznacza to, że wyłączone z tego reżimu będą płatności z tytułu usług niematerialnych (np. z tytułu usług reklamowych nabywanych od globalnych dostawców). Zmiana jest korzystna w porównaniu do wcześniejszego brzmienia przepisów, jednak wprowadza zasady surowsze niż obecnie obowiązujące (w związku z zawieszeniem wejścia ustawy w życie).
 • Uważaj na zaostrzenie zasad kwalifikowania kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów!
 • Zmieni się wzór na kalkulację kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów: sumę 3 mln zł i 30% podatkowej „ebitda” zastąpi alternatywa. W zależności od okoliczności może to oznaczać zmniejszenie limitu kosztów o 3 mln zł, a więc zwiększenie podatku do zapłaty o 570 tys. zł rocznie.
 • Inna niekorzystna zmiana to całkowity zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego, np. odsetek od pożyczek przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio na tzw. transakcje kapitałowe (np. nabycie udziałów w spółce, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego w spółce) udzielonych przez podmioty powiązane.
 • Nowy przepis może powodować istotne wątpliwości interpretacyjne i wydaje się pomijać fakt obowiązywania regulacji dotyczących cen transferowych. Ponadto projekt nie przewiduje przepisów przejściowych.
 • Polski Ład wprowadzi złagodzenie warunków do utworzenia PGK i utrzymania statusu podatnika. Zniesiony będzie warunek wykazywania przez PGK min. 2% dochodowości, przewidziane są także zmiany w zakresie podziałów i połączeń z udziałem spółek z PGK.
 • Zmiany w zakresie  rozliczania strat podatkowych spółek poniesionych przed utworzeniem PGK w niektórych przypadkach mogą okazać się niekorzystne w porównaniu do dotychczasowej praktyki.
 • Zwróć uwagę na przepis dotyczący tzw. ukrytej dywidendy. Zgodnie z nowymi regulacjami od 2023 r. spółka nie będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takich kosztów, które poniosła w związku ze świadczeniem wykonywanym przez podmiot powiązany.
 • Które transakcje spełniają definicję ukrytej dywidendy? Chodzi o takie sytuacje, w których:
  • wysokość kosztów lub termin ich poniesienia są uzależnione od faktu osiągnięcia zysku przez podatnika lub od wysokości wypracowanego zysku,
  • dane koszty w przypadku podmiotów niepowiązanych byłyby ustalony na niższym poziomie lub nie pojawiłyby się w ogóle,
  • koszty dotyczą prawa do korzystania z takich aktywów, które stanowiły (współ)własność wspólnika lub akcjonariusza (albo podmiotu powiązanego ze wspólnikiem lub akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

CIT

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Wnuk

Partner | Doradca podatkowy
E: agnieszka.wnuk@balonowarepublika.pl
T: (+48) 667 661 767

Łukasz Kosonowski

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny | Szef zespołu doradztwa transakcyjnego
E: lukasz.kosonowski@balonowarepublika.pl
T: (+48) 501 733 720

Paweł Mazurkiewicz

Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.mazurkiewicz@balonowarepublika.pl
T: (+48) 505 169 749

Powiązane treści

Powiązane usługi

Zapraszamy do kontaktu

Przesyłając wiadomość kontaktową do MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 jako administratora danych osobowych ("MDDP"), udostępniacie Państwo dobrowolnie swoje dane osobowe, niezbędne do otrzymania oferty.
Każda z powyższych zgód udzielana jest dobrowolnie i może być odwołana w każdym czasie, jednak w takim wypadku, nie będą mogli Państwo otrzymać materiałów, na których otrzymanie nie wyrażą Państwo zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem działań marketingowych dokonanych, na podstawie zgody przed jej wycofaniem i spowoduje natychmiastowe wstrzymanie wysyłania Państwu materiałów informacyjnych od MDDP, za pośrednictwem środków komunikacji, których dotyczyła wycofana zgoda.

Administratorem danych osobowych jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 („MDDP”) oraz podmioty z grupy MDDP. Dane osobowe przetwarzane są w celu Państwa identyfikacji oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Informacje na temat celów, zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce Prywatności.