Zmiany w PON 2025: definicja budowli i budynku i inne kluczowe kwestie

1. Czy z projektu należy wnioskować, że pojęcie budowli ma pierwszeństwo przed definicją budynku? Intencją projektodawcy miało być rozwiązanie sporów z obszaru „budowla czy budynek”. Względnie klarowne jest wskazanie, że pierwszeństwo definicji budynku dotyczy obiektów kompleksowych (punkty 1-6 nowego załącznika). Co natomiast w pozostałych przypadkach? Czy intencją miało być wprowadzenie w tym zakresie pierwszeństwa definicji budowli? Jeśli tak, to prowadzi to do absurdalnych sytuacji. Przykładowo, nastawnie kolejowe znajdują się na ogół…

Nie każda spółka musi opodatkowywać swoje budowle

U wielu podatników pokutuje podejście, że wszystkie budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (PON). Może to być efektem ich doświadczeń z fiskusem. Organy podatkowe najczęściej nie sprawdzają, czy dana budowla jest rzeczywiście związana z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, co jest niewłaściwym podejściem. Nawet bowiem zakładając, że dany obiekt stanowi budowlę (co często nie musi być oczywistym wnioskiem), to opodatkowaniu PON podlegają tylko takie budowle, które są związane…

Terminale kolejowe wciąż bez zwolnienia z podatku od nieruchomości

Od 2022 r. istotnie zmieniło się zwolnienie dla infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości (PON). Z jednej strony zakres zwolnienia został zawężony, praktycznie wyłączając z niego prywatne bocznice kolejowe. Z drugiej strony zwolnienie zostało rozszerzone o terminale towarowe stanowiące  obiekty infrastruktury usługowej.   W zakresie terminali wejście w życie zwolnienia zostało pierwotnie ustalone na 1 stycznia 2023 r., a następnie na 1 stycznia 2024 r. Takie odroczenie terminu obowiązywania było…

REIT-y w Polsce: Szansa na rozwój rynku nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło założenia do ustawy wprowadzającej REIT-y (czyli SINN-y – spółki inwestujące w najem nieruchomości), co stanowi kolejną próbę regulacji tej kwestii w ciągu ostatnich lat. REIT, czyli Real Estate Investment Trust, to wehikuł umożliwiający inwestowanie w aktywa generujące stabilny cash flow. Niejako w zamian za jednokrotne opodatkowanie tego typu inwestycji, REITy zobowiązane są do cyklicznych dystrybucji zysków do akcjonariuszy. Dotychczasowe niepowodzenia legislacyjne wynikały z różnych…

JPK CIT – kolejny obowiązek dla podatników / cz. 1

Prace nad wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego w zakresie danych rachunkowych i rozliczeń CIT (JPK CIT) nabrały tempa.   Będzie to kolejny etap cyfryzacji w rozliczeniach podatkowych. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia i proponowane schemy. Aktualnie toczy się druga tura konsultacji publicznych. Wprowadzenie JPK CIT będzie oznaczać nowe obowiązki dla podatników, związane z tym koszty modyfikacji w systemach księgowych, jak również  konieczność zmiany wielu…

Pozostawienie zysku w spółce to szansa na zmniejszenie podatku nawet o 142 500 zł

Z końcem marca upłynął termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez większość spółek kapitałowych, a obecnie są one zatwierdzane przez wspólników. W związku z tym wiele firm  stanie przed decyzją o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki kapitałowej za ostatnio zakończony rok obrotowy. Hipotetyczne koszty finansowania dłużnego Mając na uwadze powyższe, warto rozważyć zastosowanie  rozwiązania, które umożliwia powiększenie kosztów uzyskania przychodów o tzw. hipotetyczne koszty finansowania dłużnego. Pod tym pojęciem kryją się…

Zbiorniki nie zawsze są budowlami dla podatku od nieruchomości

Od kilku lat dominuje podejście, zgodnie z którym zbiorniki podlegają podatkowi od nieruchomości (PON) w całości. Zasadniczo w orzecznictwie odmówiono możliwości opodatkowania zbiorników tylko od części budowlanej (a to z uwagi na wymienienie wprost zbiorników jako budowli w Prawie budowlanym) oraz jako budynków, czyli od powierzchni użytkowej (a to z uwagi na to, że kluczowym parametrem zbiorników jest kubatura). Okazuje się, że wciąż możliwe jest opodatkowanie niektórych typów zbiorników tylko od części budowlanej. Kluczowe są funkcje technologiczne danego zbiornika.…

Rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Kolejne wyroki potwierdzają brak CIT, ale nie PIT

Rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Kolejne wyroki potwierdzają brak CIT, ale nie PIT

8 lutego 2024 r. został wydany kolejny wyrok potwierdzający dotychczasową linię orzeczniczą, dotyczącą zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ale nie fizycznych rekompensat otrzymanych w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Tło problemu Ustawa z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 wprowadziła możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów programów pomocowych, mających na celu udzielenie…

Nowe propozycje definicji budowli i budynku

Kolejne podmioty zgłaszają swoje propozycje podatkowych definicji budowli i budynku. Z uwagi na zakwestionowanie obecnego brzmienia definicji budowli przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 lipca 2023 r.[1], obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stracą swoją moc z końcem 2024 r. Ponieważ Ministerstwo Finansów zwleka z ogłoszeniem rządowej propozycji nowych przepisów, to różne zainteresowane strony zgłaszają koncepcje. Profiskalna koncepcja Przykładowo jedna z propozycji[2] należy do grupy bardziej profiskalnych…

Dlaczego warto rozważyć wykorzystanie przepisów o PSH w ramach grup kapitałowych funkcjonujących w branży OZE?

Branża Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) od lat prężnie się rozwija i – mimo ogólnej dekononiunktury na rynkach – jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym. Ten trend będzie w przyszłości jedynie silniejszy, np. z uwagi na ramy wyznaczane przez Unię Europejską m.in. w ramach  Europejskiego Zielonego Ładu czy też Fit for 55. Polska Spółka Holdingowa jako atrakcyjne narzędzie inwestycyjne w branży OZE W ramach inwestowania i funkcjonowania w branży OZE, oprócz kwestii…