VAT w branży gastronomicznej – ważna uchwała NSA

W poniedziałek 24 czerwca br. NSA podjął ważną uchwałę (sygn. I FPS 1/24) związaną ze stosowaniem stawek VAT w branży gastronomicznej. Co prawda uchwała dotyczy stanu prawnego sprzed 2020 r. czyli sprzed tzw. matrycy VAT, to może być ważną wskazówką interpretacyjną i oczywiście ma wprost praktyczne przełożenie w stosunku do nieprzedawnionych okresów rozliczeniowych. Sprawa dotyczyła wysokości stawki VAT od posiłków oferowanych „na wynos” w stanie prawnym od 24 czerwca 2016 r.…

Cesja praw z umowy deweloperskiej jednak z 23% VAT

24 czerwca 2024 r. NSA w wyroku 7 sędziów [1] zadecydował, że cesja praw z umowy deweloperskiej stanowi usługę objętą 23% stawką VAT i nie ma tym samym zastosowania właściwa dla dostawy lokalu mieszkalnego obniżona 8% stawka VAT. NSA w wydanym wyroku odwołał się do sytuacji, gdy do cesji praw dochodzi za wynagrodzeniem tzw. odstępnym, w przypadku cesji dokonanej przez zbywcę praw w sytuacji gdy nie ma on prawa do rozporządzania lokalem mieszkalnym jak właściciel…

VAT od usług w obrocie międzynarodowym – ważny wyrok TSUE

VAT od usług w obrocie międzynarodowym – ważny wyrok TSUE

W dniu 13 czerwca 2024 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-533/22, dotyczącej interpretacji przepisów o podatku od wartości dodanej (VAT) w kontekście określenia miejsca świadczenia (opodatkowania ) usług i pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności dla VAT (Fixed Establishment). Znaczenie wyroku Wyrok TSUE ma istotne znaczenie dla firm działających w międzynarodowych modelach biznesowych oraz w ramach grup kapitałowych na terenie Unii Europejskiej.…

Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru

Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru

Choć w Polsce od wielu lat przyjęło się stanowisko, zgodnie z którym nielegalny pobór energii lub ciepła nie jest czynnością opodatkowaną VAT, ponieważ obciążenie nieuczciwych odbiorców ma charakter odszkodowawczy, to jednak przełamał je ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 maja 202 4 r., sygn. I FSK 1154/19. To zaskakujące stanowisko sądu może oznaczać uwikłanie przedsiębiorstw energetycznych w kolejną falę sporów o kwalifikację skutków podatkowych nielegalnego poboru. Według ustnego…

DAC7 – polskie przepisy nakładające nowe obowiązki na platformy cyfrowe w końcu przyjęte

6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją do podpisu Prezydenta. Wspomniana nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje unijnej dyrektywy DAC7[1]. Czym jest DAC7? Dyrektywa DAC7 ma na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w sektorze gospodarki cyfrowej poprzez wprowadzenie obowiązku raportowania danych o użytkownikach i ich przychodach przez platformy cyfrowe oraz umożliwienie…

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie zawsze z VAT

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie zawsze z VAT

W wyroku z 17 maja 2024 roku (sygn. I FSK 1240/20) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że opłaty naliczane w przypadku wypowiedzenia umowy z winy klienta pełnią funkcję odszkodowawczą i nie podlegają opodatkowaniu VAT. NSA argumentował powyższe stanowisko brakiem możliwości zidentyfikowania świadczenia wzajemnego, gdyż spółka wypowiada umowę na skutek naruszeń w jej wykonywaniu przez klienta. Nie ma dodatkowego świadczenia, więc nie ma podatku VAT. Jest to ciekawe rozstrzygnięcie NSA, ponieważ jak dotąd organy i sądy…

Nowa odsłona projektu ViDA a faktura w określonym standardzie VAT jako przesłanka merytoryczna odliczenia podatku naliczonego

Nowa odsłona projektu ViDA a faktura w określonym standardzie VAT jako przesłanka merytoryczna odliczenia podatku naliczonego?

Wszystko wskazuje na to, że negocjacje unijnego pakietu określanego jako ViDA (VAT in the Digital Age) wchodzą w decydującą fazę. Gdyby nie sprzeciw Estonii, to projekt zostałby uzgodniony nawet w maju. Warto wskazać, że brak zgody dotyczy jedynie pewnych elementów drugiego filaru (platformy cyfrowe), a kluczowe założenia pierwszego filaru (e-faktury) zdają się być uzgodnione. Kolejna kompromisowa wersja projektu zmian do Dyrektywy 2006/112 opublikowana 8 maja br. uwidacznia…

UE wprowadza jednolite kary za naruszenia sankcji, Polska dodaje więcej formalności

19 maja 2024 r. weszła w życie Dyrektywa 2024/1226, która wprowadza znaczące zmiany w zakresie stosowania i egzekwowania unijnych sankcji nałożonych w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Dotychczas państwa członkowskie UE miały pełną swobodę w określaniu kar za naruszenie obowiązujących sankcji. Różnice wynikające z odmiennego ustawodawstwa krajów UE w zakresie grożących kar doprowadziły do sytuacji naruszających integralność rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Komisja Europejska chcąc zapewnić sprawiedliwe traktowanie…

Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST

Interpretacja ogólna MF: Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST poza VAT, ale też bez wstecznej korekty rozliczeń W ślad za wydanymi w ubiegłym roku wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącymi gminnych projektów polegających na montażu systemu OZE oraz usuwaniu azbestu z nieruchomości (wyroki sprawach C-612/21 Gmina O oraz C-616/21 Gmina L), 8 maja br. Minister Finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną (sygn. PT1.8101.1.2023). Co istotne, podejście zaprezentowane w interpretacji ogólnej…

Jaka podstawa opodatkowania VAT przy aporcie?

Jaka podstawa opodatkowania VAT przy aporcie?

Istotne dla podmiotów wnoszących i otrzymujących aporty rzeczowe orzeczenie wydał TUSE w sprawie VAT. Otóż, gdy aport podlega VAT – a przecież często tak jest – podatnicy muszą określić podstawę opodatkowania, aby poprawnie ustalić i wykazać kwotę podatku. Czy VAT liczyć od wartości nominalnej, czy też może od wartości emisyjnej? Konsekwencje tego wyboru są istotne dla obu stron transakcji, w szczególności gdy różnica pomiędzy wartością nominalną, a wartością emisyjną…